Nota Prawna

Certyfikaty Inwestycyjne funduszu SATURN Stabilny FIZ nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. W przypadku zbycia Certyfikatów Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanych środków. W okresie inwestycji wartość Certyfikatów Inwestycyjnych może ulegać  wahaniom, w szczególności może być niższa od ceny emisyjnej.

Wszelkie przedstawione informacje mają charakter promocyjny tj. służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”). W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, nie są również usługą doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego bądź innego. Towarzystwo dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach.

Umieszczone wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez  Towarzystwo są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych podlega czynnikom zewnętrznym, niezależnym od działalności Funduszu. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych wiąże się z szeregiem ryzyk, w związku z czym potencjalny inwestor winien mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu rynków kapitałowych. Przed nabyciem Certyfikatów Inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się ze statutem oraz z  warunkami emisji Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Warunkach Emisji. Warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu dostępne są w siedzibie Towarzystwa.KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Tel.: 22 825 21 12
Fax: 22 350 74 82
info@saturntfi.pl